_

فناوران ایده بسپار

_

شرکت فناوران ایده بسپار از سال ۱۳۹۵ به عنوان دفتر هماهنگ کننده امور ایران گروه GIT با هدف تسریع در خدمت رسانی در زمینه تامین دی اکسید تیتانیوم و افزودنی های صنعت رنگ،رزین و چسب به مشتریان گروه GIT شروع به فعالیت نمود. این شرکت با استفاده از فرهنگ فراگیری دانش مستمر و به روز کردن خدمات خود متناسب با سرویس های روز دنیا همواره خود را به عنوان پشتیبان صنعت رنگ، رزین و چسب ایران می داند.

چرا ما را انتخاب می کنید؟

_

از انجا كه تامين تيتانيوم دي اكسايد با كيفيت ثابت و پايدار،از دغدغه هاي صنعت رنگ و رزين ايران مي باشد و اين موضوع آسيب هاي فراواني به صنعت رنگ در جهت بهره وري رسانيده است، هلدينگ GIT را بر آن داشت تا تيتانيوم دي اكسايد مهندسي شده ي R-5588 را به بازار معرفي نمايد. از ويژگي هاي بارز تيتانيوم دي اكسايد گريد R-5588 براقيت بالا در دو ژيومتري ٢٠ و٦٠ درجه و همچنین قدرت رنگ دهی بالا مي باشد كه اين خواص ثابت به صنعتگران محترم اجازه ي فرموله كردن دائم خط توليد خود را خواهد داد. همچنين ما مي دانيم كه تامين پيوسته همواره از نيازهاي يك واحد توليدي است و هلدينگGIT با در اختيار داشتن شركت هاي مختلف در چين و هنگ كنگ با برنامه ريزي ، اين مهم را به نتيجه ي مطلوب رسانده است. بعلاوه هلدينگGIT با داشتن حساب بانكي در بانك هاي معتبر دنيا از جمله چين و هنگ كنگ از قبيل دو حساب در بانك هاي كونلون و حساب هاي بانك ABC، نقل و انتقالات مالي را سريع و آسان خواهد نمود.

5نمایشگاه
14سال تجربه
8%سهم جی ای تی از بازار تیتان ایران
1کیفیت R-5588( رتبه در بین گریدهای موجود در کشور )
پلى اتر پلى اول D500- H
0--HY
_

پلى اتر پلى اول D500- H

D500-HY یـک پلـى اتـر پلـى اول بـر پایـه سـوربیتول اسـت. ایـن محصـول مناسـب بـراى تولیـد انــواع مختلــف فــوم ســخت مــى باشــد. بــا توجــه بــه غلظــت بــالا عمدتــا بــراى خطــوط تولیــد بــا تجهیـزات گرمایشـى ماننـد پلیـت هـاى سـاختمانى، فـوم اسـپرى، عایـق لولـه، فـوم سـاختارى و غیـره مناسـب اسـت. ایـن محصـول داراى ویژگـى هـاى بالایـى از عملکـرد، سـاختارخـوب فـوم ، اسـتحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت و غیره مى باشد.

LT-570
570--LT
_

متاکریلوکسى پروپیل ترى متوکسى سیلان (570- LT)

70-LT یـک سـیلان دو عاملـى اسـت کـه داراى یـک گـروه ارگانیـک متاکریـل و گـروه غیر معدنى ترى متوکسـى سـیلیل مـى باشـد. طبیعـت دوگانـه واکنـش پذیـرى آن اجـازه مـى دهـد تـا بتوانـد بـه صـورت شـیمیایى بـه مواد معدنـى (ماننـد شیشـه، سـیلیکا) و رزیـن هـاى ترموسـت آلـى متصـل شـود و بـه عنـوان عامـل بهبـود دهنـده چســبندگى، کومونومــر بــراى ســنتز پلیمــر، کــراس لینکــر و اصــلاح کننــده ســطح عمــل نمایــد.

دی اکسید تیتانیوم CR-550
CR-550
_

دی اکسید تیتانیوم CR-550

550-CR تولیــد شــده توســط فراینــد کلرایــد و داراى حفاظتــى بســیار بــالا در برابــر اشــعه مــاوراء بنفــش، داراى پایــدارى فــوق العــاده بــالا، دوام و مقــاوم برابــر گــچ شــدن اســت، در عیــن حــال مــىتوانـد بـه راحتـى خیـس شـود، بنابرایـن داراى قابلیـت پخـش بسـیار خوبـى در سیسـتم هـاى پوشـش پایـه آبـى و پایـه حلالـى مـى باشـد. ایـن محصـول مناسـب بـراى کاربردهایـى اسـت کـه در آن دوام بالا مورد نظر مى باشد.

دی اکسید تیتانیوم R-5588
_

دی اکسید تیتانیوم R-5588

R-5588 یک رنگدانه تیتانیوم روتایل چند منظوره است که برای جذب پایین روغن، سفیدی خوب، سیالیت بالا، براق بودن، قدرت تونینگ بالا، دوام و پخش شوندگی عالی شناخته شده است. تولید شده توسط فرآیند سولفات، با اندازه ذرات بسیار خوب و دارای قدرت پوشانندگی عالی می باشد.
R-5588 دارای یک پوشش غیر آلی Al، Zr در ترکیب با پوشش آلی مخصوص است و مناسب برای کاربرد در پوشش های پایه آبی، پایه حلالی و جوهر می باشد.

_

تیتان ها

دی اکساید تیتانیوم که با فرمول شیمیاییTiO2 شناخته می شود ، بواسطه اکسیداسیون عنصر تیتانیوم به دست می آید.از مهم ترین کاربرد های این ماده ی معدنی ، استفاده به عنوان پیگمنت سفید در صنایع رنگ و رزین و پلاستیک می باشد و علاوه بر رنگدهی ذرات ، موجب محافظت در برابر اشعه ی یو وی نیز می شود. مهم ترین انواع آن دو شکل روتایل و آناتاس می باشد که نوع روتایل آن دارای چگالی بالاتر و ضریب شکست بیشتری می باشد. ضمنا شکل روتایل نسبت به آناتاز با دوام تر است.  برای ساخت تیتانیوم دی اکساید از دو فرایند کلراید و سولفات استفاده می شود و در جواب به این سوال که کدام روش تولید بهتر است باید گفته شود که هر دو نوع رنگدانه بسته به حوزه کاربردی که در آن استفاده می شوند ، مزایا و معایب خود را دارند.

هلدینگ GIT پس از بررسی های فراوان در رابطه با نیاز مشتریان ، تیتانیوم دی اکساید روتایل مهندسی شده به روش سولفات گرید R_5588 را به بازار معرفی کرده ، تا بتواند با کیفیت ثابتی که همواره در تولید این محصول حفظ شده است، آن را جایگزین تیتانیوم های نامرغوب موجود در بازار ایران نماید و با ارائه ی یک محصول با کیفیت ثابت ، صنعت رنگ و رزين و پلاستيك كشور را به حق واقعی خودشان که استفاده از تیتانیوم دی اکسایدی متمایز است، برساند.

  • قدرت رنگدهی بالا
  • براقیت رنگ سفید
  • پوشش خشک و مناسب
  • زمان پخش شدن مناسب در رزین

تیتان ها

_

دی اکساید تیتانیوم که با فرمول شیمیاییTiO2 شناخته می شود ، بواسطه اکسیداسیون عنصر تیتانیوم به دست می آید.از مهم ترین کاربرد های این ماده ی معدنی ، استفاده به عنوان پیگمنت سفید در صنایع رنگ و رزین و پلاستیک می باشد و علاوه بر رنگدهی ذرات ، موجب محافظت در برابر اشعه ی یو وی نیز می شود. مهم ترین انواع آن دو شکل روتایل و آناتاس می باشد که نوع روتایل آن دارای چگالی بالاتر و ضریب شکست بیشتری می باشد. ضمنا شکل روتایل نسبت به آناتاز با دوام تر است.  برای ساخت تیتانیوم دی اکساید نیز از دو فرایند کلراید و سولفات استفاده می شود.در جواب به این سوال که کدام روش تولید بهتر است باید گفته شود که هر دو نوع رنگدانه بسته به حوزه کاربردی که در آن استفاده می شوند ، مزایا و معایب خود را دارند.

هلدینگ GIT پس از بررسی های فراوان در رابطه با نیاز مشتریان ، تیتانیوم دی اکساید روتایل مهندسی شده به روش سولفات گرید R_5588 را به بازار معرفی کرده ، تا بتواند با کیفیت ثابتی که همواره در تولید این محصول حفظ شده است، آن را جایگزین تیتانیوم های نامرغوب موجود در بازار ایران نماید و با ارائه ی یک محصول با کیفیت ثابت ، صنعت رنگ و رزين و پلاستيك كشور را به حق واقعی خودشان که استفاده از تیتانیوم دی اکسایدی متمایز است، برساند.

  • قدرت رنگدهی بالا
  • براقیت رنگ سفید
  • پوشش خشک و مناسب
  • زمان پخش شدن مناسب در رزین

ویدئو کارخانه

_